Pages Menu
Categories Menu

Vaishnava Calendar

»January
 
 
 
»February
 
01 Feb 2017 – Vasanta Pancami
01 Feb 2017 – Sarasvati Puja
04 Feb 2017 – Bhismastami
07 Feb 2017 – Bhaimi Ekadashi
08 Feb 2017 – Varaha Dvadasi
11 Feb 2017 – Sri Krishna Madhura Utsava
 
 
»March
 
08 Mar 2017 – Amalaki Vrata Ekadashi
09 Mar 2017 – Disappearance of Sri Madhavendra Puri
12 Mar 2017 – Gaura Purnima
13 Mar 2017 – Festival of Jagannatha Misra
 
 
»April
 
05 April 2017 – Rama Navami
07 April 2017 – Kamada Ekadashi
23 April 2017 – Varuthini Ekadashi
30 April 2017 – Appearance Day of Sri Sankaracharya 
 
 
»May
 
02 May 2017 – Jahnu Saptami
06 May 2017 – Mohini Ekadashi
07 May 2017 – Rukmini Dvadasi

»June

04 June 2017 – Ganga Puja
05 June 2017  Pandava Nirjala Ekadshi
07 June 2017 – Panihati Cida Dahi Utsava
20 June 2017 – Yogini ekadashi
24 June 2017 – Disappearance Day of Sri Gadadhara Pandita
24 June 2017 – Gundica Marjana 
25 June 2017 – Ratha Yatra Starts
25 June 2017 – Disappearance Day of Sri Svarupa Damodara Gosvami
25 June 2017 – Disappearance Day of Sri Sivananda Sena
28 June 2017 – Hera Pancami
 
 
»July
 
03 July 2017 – Return of Ratha Yatra
04 July 2017 – Sayana Ekadashi
09 July 2017 – Guru (Vyasa) Purnima
09 July 2017 – Disappearance Day of Sanatana Goswami
20 July 2017 – Kamika Ekadashi
 
 
»August
15 Aug 2017 – Sri Krsna Janmastami
16 Aug 2017 – Nandotsava
18 Aug 2017 – Annada Ekadashi
 
»September
 
»October
 
01 Oct 2017 – Pasankusa Ekadashi
05 Oct 2017 – Sri Krsna Saradiya Rasayatra
05 Oct 2017 – Laksmi Puja
13 Oct 2017 – Bahulastami
13 Oct 2017 – Appearance Day of Virabhadra
15 Oct 2017 – Rama Ekadashi
20 Oct 2017 – Bali Daityaraja Puja
20 Oct 2017 – Appearance Day of Rasikananda
 
 
»November
 
03 Nov 2017 – Disappearance Day of Sri Bhugarbha Goswami
03 Nov 2017 – Disappearance Day of Sri Kasisvara Pandita
04 Nov 2017 – Last Day of Caturmasya
04 Nov 2017 – Krsna Rasayatra
04 Nov 2017 – Tulasi-Saligram Vivaha
04 Nov 2017 – Appearance Day of Sri Nimbarkacharya
05 Nov 2017 – Katyayani Vrata Begins
24 Nov 2017 – Odana Sasthi
30 Nov 2017 – Moksada Ekadashi
30 Nov 2017 – Advent of Srimad Bhagavat Gita
 
 
»December
 
03 Dec 2017 – Katyayani Vrata Ends
13 Dec 2017 – Saphala Ekadashi
29 Dec 2017 – Putrada Ekadashi